Galerie KeraKunst Privacy Statement.

Galerie KeraKunst
Zenegroen 20
6841KS Arnhem

Intro
Dit privacy statement gaat over de persoonsgegevens die door Galerie KeraKunst te Arnhem (hierna BAA te noemen) worden verwerkt.

Klantgegevens
Persoonsgegevens zoals u die heeft ingevuld tijdens uw registratie voor de door ons
aangeboden diensten, nodig voor onze administratie en bedrijfsvoering, slaan wij digitaal
op en in ons papieren archief (aan- en verkoopfacturen e.d.). De persoonsgegevens die wij
opslaan bestaan uit: Naam, adres, woonplaats, land, emailadres, telefoonnummer(s),
bankrekeningnummer (optioneel) en BTW nummer (optioneel).

Waar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de juiste afhandeling (betaling, verzending etc.).Tevens gebruiken wij een gedeelte van uw persoonsgegevens (uitsluitend naam en emailadres) voor het sturen van nieuwsbrieven.

Verstrekking persoonsgegeven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat
noodzakelijk is voor onze financiële administratie (accountant), of daar juridisch toe worden verplicht.

Bewaartermijn
Klantgegevens worden in onze administratie gedurende de wettelijke bewaartermijn (van
de belastingdienst) bewaard ook na beëindiging van eventuele contracten.

Inzage, wijziging of verwijdering
Indien u inzage wilt, correcties heeft of verwijdering van door ons vastgelegde
persoonsgegevens wenst, dan kunt u ons dit per email doorgeven aan info@kerakunst.nl

Data-portabiliteit
Data-portabiliteit is in ons geval niet van toepassing omdat wij geen persoonsgegevens
verwerken waar toestemming voor moet worden verleend.

BAA doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering met de door u tijdens
de registratie verstrekte gegevens.


Klachten
Indien u persoonsgegevens gewijzigd wil hebben of als u vragen heeft over of problemen
met de manier waarop BAA uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan a.u.b. contact met
ons op via het emailadres info@kerakunst.nl. Mochten we hier samen niet uitkomen
dan heeft u uiteraard het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Galerie KeraKunst
info@kerakunst.nl
KvK: 66327776
BTW: NL 1034 53 386 B01

 

 

 

 

Gallery KeraKunst Privacy Statement.

 

Gallery KeraKunst

Zenegroen 20

6841KS Arnhem

 

Intro

This privacy statement about the personal data by Galerie KeraKunst Arnhem (hereinafter BAA) are processed.

 

Personal

Account as you have filled in your registration for services offered by us, our need for administration and management, we store digitally and in our paper archive (purchase and sales invoices, etc.). The personal data we store include: name, address, country, email address, telephone number (s), account number (optional) and VAT number (optional).

 

Where do we need your personal data.

We use your personal data for the proper handling (payment, shipping etc.). We also use a portion of your personal information (only name and email address) for sending newsletters.

 

Providing personal data.

We do not provide personal information to other parties (third parties), unless this is necessary for our financial accounting (CPA), or as legally obliged.

 

Retention Customer.

Data in our records for the statutory retention (of the tax) retained after termination of any contracts.

 

Inspection, modification or deletion.

If you wish to access, correction or removal is we want recorded personal data, please inform us pass this email to info@kerakunst.nl

 

Data portability.

Data portability is in our case does not apply because we do not personally handle that permission should be granted.

 

BAA does not automated decision-making and / or profiling with the information you provide during registration.

 

Complaints.

If you want change personal details or if you have questions or problems with the way BAA processes your personal data, please contact us at the email address info@kerakunst.nl. If we did not come together then you obviously have the right to file a complaint with the Authority for Personal Data.

 

Galerie KeraKunst
info@kerakunst.nl
KvK: 66327776
BTW: NL 1034 53 386 B01