Han Boerrigter "I am where I am because I want to".

Glad to be (a)round

Han Boerrigter is een keramist die werkt in een lange traditie. Zijn keramisch werk grijpt terug op eeuwenoude tradities, die hij niet alleen verrijkt maar ook vernieuwt. De motieven die zich in zijn werk presenteren brengen het verleden in herinnering; vlinders en geisha's maar ook drieluiken keren regelmatig in zijn werk terug. Een ingetogen karakter en een oprechte eenvoud kenmerken zijn oeuvre.

 

Om keramische kunst te scheppen is nauwkeurige kennis en beheersing van de materialen een voorwaarde. Han gebruikt steengoedklei en porselein om zijn schalen en potten op de draaischijf te vormen. Steengoedklei is een natuurlijke grondstof uit het tertiair tijdperk dat meerdere eeuwen een voortdurend verweringsproces heeft doorstaan. Door de hoge geologische leeftijd is deze klei soepeler en wordt tijdens de stook vaster dan andere klei. Bij temperaturen boven 1250°C versmelten de bestanddelen tot een glasachtige massa. Ze sinteren. Porselein heeft op grond van haar hoofdbestanddelen kwarts, veldspaat en kaolien, overeenkomende eigenschappen met steengoed. De potten worden eerst in de stook gehard, dan gedecoreerd en tenslotte op hoge temperatuur reducerend gestookt. De glazuur stook is gesteld op 1366’C. De decoratie van de oppervlakte met het kleurrijke glazuur, voltooid het proces. De metaalhoudende kleuren krijgen tijdens het stoken bij zeer hoge temperaturen hun duurzame schittering. Bij het gebruik van meerdere kleuren op één pot, bestaat het gevaar dat deze kleuren in elkaar vloeien. Hier is een zeer nauwkeurige materialenkennis voor nodig om alle kleurnuances in de, door de kunstenaar gewenste opstelling, op de potten te laten verschijnen. Zijn immense kennis van de glazuren en zijn beheersing hiervan tijdens het stoken, geven Han Boerrigter de vrijheid schoonheid te creëren. Onlangs vierde Han Boerrigter zijn 50-jarig jubileum.

English

Han Boerrigter is a ceramist who works in a long tradition. His ceramic work goes back to ancient traditions, he not only enriched but also refreshes. The motifs present in his work bringing the past into memory; butterflies and geishas but triptychs times regularly in his work. A modest character and a sincere simplicity characterize his oeuvre.

 

To create ceramic art is precise knowledge and control of the materials is a requirement. Han uses stoneware clay and porcelain to create his dishes and pots on the turntable. Stoneware Clay is a natural raw material from the Tertiary era that many centuries has endured a continuous weathering process. The high geological age that is more flexible and clay during the heating resistant than other clays. At temperatures above 1250 ° C fuse the components into a glass-like mass. They sintering. Porcelain has by virtue of its main components quartz, feldspar and kaolin, matching properties with stoneware. The pots are first cured in the heating, then decorated, and, finally, reducing firing at high temperature. The glaze firing is set to 1366'C Surface decoration with colorful glaze, completed the process. The metallic colors get during firing at high temperatures, their enduring brilliance. In the use of multiple colors on a single pot, the danger exists that these colors merge into each other. Here is a very precise knowledge of materials needed to make all the shades in the desired arrangement on the pots by the artist appear. His vast knowledge of glazes and control there of during firing, giving Han Boerrigter the freedom to create beauty. Han Boerrigter recently celebrated its 50th anniversary.